top of page
Search
  • 3258801

קורס ראשון למדריכים הישראליים במוזיאון היהודי החדש בפולין

באמצע חודש ינואר 2015 תצא קבוצה ראשונה של 25 מדריכי פולין להשתלמות במוזיאון היהודי החדש שנחנך בורשה בנובמבר האחרון. בין המשתתפים בקבוצה יוצא גם דוביק פרידליך.

בסוף הההשתלמות מדריכים אלה יקבלו תעודת מדריך במוזיאון והם היחידים שיורשו להדריך קבוצות ישראליות בתוכו.

19 views0 comments
bottom of page