top of page
Search
  • 3258801

נחום ליפשיץ - קהילת כרמל זבולון 2015

מסביב הכל ירוק , אבל לא!

שער לבנים אדומות ,גדול גבוהה פעור כלוע ,

מוכן...כאילו הכל לבלוע

מסביב הכל ירוק , אבל לא!

הישר ממול פסי רכבת ...

וקרון אחד עומד

שביל אבנים אפור דחוס

ותיל חלוד נעלם מתפוגג.

וסביב הכל ירוק...אבל לא!

מימול צריפים בחום שחור

לכל אחד סיפור ,

והיא... עומדת ושואלת, מספרת, גדולה מכל תאור.

סביב הכול ירוק....אבל לא !

מעבר בשדה מצביעות לעבר השמיים

אצבעות אדומות כדם

מבקשות...מספרות על בני אדם.

וסביב הכל ירוק ..אבל לא!

שם בפינה רחוק מהעין ספק קרקע.. מעט מיתחת השביל שמוביל אל סוף .

ומסביב הכל ירוק ...אבל לא.

ואני כאן כדי לחוש את מה שלא ידעתי .

להדליק את הנר כדי לומר ..לא שכחתי. ו

הכל סביב ירוק...ירוק.. אבל לא.

22 views0 comments
bottom of page