top of page
Search
  • 3258801

לימור אברהם - מסע הורים משגב 2014

"לא הייתי בפולין קודם לכן והנסיעה במקביל לביתי הופכת את השיח שלנו על המסע למשהו אחר. אני לא אהיה רק אוזן קשבת עבורה, אלא ממש אוכל להבין מה היא עברה כי אני עברתי אותו דבר"

12 views0 comments
bottom of page